NL / EN
Verwerking van persoonsgegevens

Privacy Statement

Deze verklaring beschrijft hoe Proefcentrum Hoogstraten VZW, met maatschappelijke zetel te Voort 71, 2328 Meerle, ondernemingsnummer 0407.592.020 (“Wij”), uw persoonsgegevens verwerkt in de context van haar activiteiten.

Wij streven ernaar uw persoonsgegevens te verwerken in overeenstemming met Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming).

 

De verwerkingen

In de context van onze activiteiten verwerken wij uw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden: 

 

 • Klantenbeheer (contractuele noodzaak)
  • Identificatiegegevens 
  • Financiële gegevens (betalingsgegevens) 
  • Professionele gegevens (opleiding en beroep) 
  • Lidmaatschap van een vakvereniging 
  • Rijksregisternummer (indien we hiertoe genoodzaakt zijn door de Vlaamse Overheid, departement Landbouw en Visserij, in het kader van activiteiten landbouwvorming of bijscholing fytolicentie) 
 • Leveranciersbeheer (contractuele noodzaak) 
  • Identificatiegegevens 
  • Financiële gegevens (betalingsgegevens) 
  • Professionele gegevens (opleiding en beroep) 
 • Direct marketing (toestemming) 
  • Identificatiegegevens 
 • Ledenbeheer (contractuele noodzaak en gerechtvaardigd belang, nl. de vrijheid van vereniging) 
  • Identificatiegegevens 
  • Financiële gegevens (betalingsgegevens) 
  • Professionele gegevens (opleiding en beroep) 
  • Lidmaatschap van een vakvereniging 
 • Beheer bezoekers gebouwen (gerechtvaardigd belang, nl. het verkrijgen van subsidies en het garanderen van de veiligheid in het gebouw)
  • Identificatiegegevens
 • De naleving van onze wettelijke verplichtingen (wettelijke verplichting) 
  • Identificatiegegevens 
  • Financiële gegevens (betalingsgegevens)
 • Geschillenbeheer (gerechtvaardigd belang, nl. de opvolging van geschillen en de vrijheid van ondernemen)
  • Identificatiegegevens 
  • Financiële gegevens (betalingsgegevens) 
  • Professionele gegevens (opleiding en beroep)

De juridische grondslag waarop wij ons beroepen is telkenmale aangegeven bij de verwerking.

Indien de grondslag contractuele noodzaak of wettelijke verplichting is, dan dienen de persoonsgegevens verstrekt te worden om de uitvoering van de overeenkomst mogelijk te maken, dan wel om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

De bewaartermijn van uw persoonsgegevens is beperkt tot:

 

 • Klantenbeheer: 10 jaar na het einde van de overeenkomst; 
 • Leveranciersbeheer: 10 jaar na het einde van de leveranciersrelatie; 
 • Direct marketing: 3 jaar na het laatste betekenisvolle contact; 
 • Ledenbeheer: 10 jaar na het einde van de ledenrelatie of, in geval van een niet succesvolle aanvraag tot lidmaatschap, 6 maanden na de afwijzing of intrekking van de aanvraag; 
 • Beheer bezoekers: maximaal 2 jaar na registratie; 
 • Geschillenbeheer: zo lang als nodig voor het beheer van het geschil; 
 • De naleving van onze wettelijke verplichtingen: bewaring conform de wettelijke bewaartermijn.

 

Bijkomende informatie met betrekking tot de ontvangers van uw persoonsgegevens

Wij delen uw persoonsgegevens onder bepaalde omstandigheden met een beperkt aantal andere partijen:

 

 • Waar van toepassing, delen wij uw gegevens met de beheerder van de abonnementen die inbegrepen zijn in uw lidmaatschap; 
 • Waar van toepassing, delen wij uw gegevens met de coöperatie die tussenkomt in uw betalingen; 
 • Wij delen uw persoonsgegevens met banken, verzekeringsmaatschappijen en andere partners met het verrichten van betalingen; 
 • Wij delen uw persoonsgegevens met overheidsdiensten in de context van wettelijke verplichtingen of een gerechtvaardigd belang hiertoe (registratie van bezoekers); 
 • Wij delen uw persoonsgegevens met onze professionele raadgevers, advocaten en gerechtsdeurwaarders voor zover noodzakelijk voor hun bijstand; 
 • Wij kunnen eventueel een beroep doen op een aantal technische verwerkers, zoals b.v. hosting van website, bestanden en dossiers, mits de implementatie van de nodige verwerkingsovereenkomsten; 
 • Indien noodzakelijk voor de veiligheid kunnen wij uw identificatiegegevens delen met eventuele hulpdiensten (beheer bezoekers van gebouwen).

 

Beveiliging van de verwerkingen

We hebben een passende bescherming uitgewerkt voor de persoonsgegevens die wij verwerken.

Geen enkel informatiesysteem kan 100% veiligheid garanderen. Wij streven ernaar de veiligheid van onze systemen continu te verbeteren. U heeft ook een belangrijke rol in de veiligheid van uw persoonsgegevens door o.a. uw accountgegevens vertrouwelijk te houden en afdoende te beveiligen en door onze gebouwen met de nodige waakzaamheid te gebruiken.

 

Uw rechten

De Algemene Verordening Gegevensbescherming kent u een aantal rechten toe met betrekking tot uw persoonsgegevens:

 

 • Het recht op toegang tot en verbetering van uw persoonsgegevens; 
 • Het recht om u te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing en het algemeen recht van verzet op grond van omstandigheden eigen aan uw specifieke situatie; 
 • Het recht op gegevenswissing, beperking en het recht om vergeten te worden; 
 • Het recht om uw toestemming op elk ogenblik in te trekken; 
 • Het recht op dataportabiliteit; 
 • Het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder (in België is dit de Gegevensbeschermingsautoriteit).

 

De uitoefening van deze rechten kan onderworpen zijn aan wettelijke voorwaarden.
Indien wij redelijke twijfel hebben omtrent uw identiteit, behouden wij ons het recht voor uw identiteit te controleren.

Indien u een klacht wenst in te dienen, dan verzoeken wij u om eerst contact met ons op te nemen, teneinde een snelle minnelijke oplossing te vinden.

 

Hoe kan u ons contacteren?

U kan steeds contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens:
info@proefcentrum.be

 

Wijzigingen

Wij behouden het recht voor om deze verklaring van tijd tot tijd aan te passen. In dat geval zullen wij de aangepaste versie op onze website plaatsen: www.proefcentrum.be.

Versie: 01/12/2020

Deze website maakt gebruik van cookies

Sommige cookies zijn noodzakelijk om de website goed te doen functioneren en kan u niet weigeren als u deze website wil bezoeken. Andere cookies zijn optioneel en worden gebruikt om uw surfervaring te optimaliseren. Deze kan u weigeren indien u dit wenst.

Voor meer informatie over de cookies die wij gebruiken, kan u ons cookiebeleid raadplegen.

U kan uw cookievoorkeuren op elk ogenblik aanpassen in de cookie-instellingen.